بسته بندی های نوین ، اندیکاتورهای دما زمان ( قسمت چهارم)
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
0 نظر
1762 بازدید

بسته بندی های نوین ، اندیکاتورهای دما زمان ( قسمت چهارم)

...................................................................................................................................................................

استفاده از TTI ها برای توزیع سود مندانه و گردش ذخیره ها

این سیستم مشابه به توزیع و گردش ذخیره ی محصولات دریایی ادویه زده شده ی بسته بندی شده ( فیله ماهی های ادویه دار ، میگو ماهی،صدف و هشت پا) با زنجیره اصلی سه ماهه در درجه حرارت ۴ درجه سانتی گراد . دمای زنجیره بستگی به چنین محصولاتی که مبنی بر ارزیابی حسی دارند متنوع می شوند اما در دامنه ی بالایی از انرژی فعال شد، قرار دارند. ارزش E۸ ۱۱۰ کیلوژول بر مول، دوره توزیع ۳۵ روزه ، که در سه مرحله مشابه و توزیع گرمایی که در بالا تاکید شده است ( مرحله اول ۱۰ روز، مرحله دوم ۱۵ روز و مرحله سوم ۱۰ روز) و ماده تخمیری حل شدنی TTI در روش تقلیدی مونت کارلو برای تشخیص دادن کاربرد LSFO استفاده شده بود. 

نتایج در نمودار ۸. ۶ نشان داده شده است. می توان دید که محصولات با انرژی های فعال شده بالای توزیع کیفی زمان مصرفی کمتر از اثرات تنوع گرما و شدت آن در کیفیت مصرفی از دست رفته است. تقاضا در سیستم LSFO درصد محصولات پذیرش نشد، را کمتر از ۵% در مقایسه با ۲۲% روش FIFO را کاهش می دهد. هم چنین می تواند TTI نیز دیده شود که غذا بر اساس EA تقریبا حدود ۵۰ کیلوژول بر مول متفاوت می شود که این می تواند به عنوان ابزاری برای مقایسه ی نسبی چرخه ی محصولات کنترل شده سیستم LSFO متفاوت شود. سیستم LSFO همچنین میتواند برای غذاهای منجمد کاربرد داشته باشد.

افزایش بعدی LSFO یک سیستم هوشمند شناخته شده همانند سیستم تصمیم گیری چرخه ( SLDS ) است. SLDS مدل های جهش یافته از قبل پیش بینی شده ی غذاهای فاسد شدنی را جمع آوری می کند. داده ها بر اساس کیفیت اولیه از تکنیک های پر سرعت . گنجایش برای نشان دادن مستمر درجه حرارت تولید غذا با حرارت اضافی جمع می شوند(TTI )،TTI یک زنجیره ی سرمایشی با ابزار موثر را تهیه می کند که منجر به توزیع تهیه شده کیفی مصرف کاهش چشمگیری را باعث می شود. بیشترین پردازش تولیدات غذا و زمان صفر در پارامترهای پیش پردازش شده است که شامل دامنه ی اصلی تجمع میکروب های اولیه است که می تواند ثابت شود و با طراحی مناسب و کنترل شرایط پردازش کسب شود. این فرضیه ی کار کردن با سیستم LSFO است. 

اگر چه گیاهان کوچک تک سلولی در غذاها ی تازه نظیر ماهی یا گوشت می تواند به طور چشمگیری تغییر کنند، و این بستگی به عوامل خارجی مانند صیادان در مراحل یا اقدام بعدی است.SLDS تنها ، تاریخچه ی محصول را برای توزیع زنجیره را محاسبه نمی کند. اما هم چنین این نوع تنوع در آلودگی اولیه وجود دارد . روش های سریع مرحله میکروب زدایی می تواند برای تهیه چنین اطلاعات ورودی به کار گرفته شود. سیستم تصویب شدن زنجیره می تواند با دیگر پارامترها در محاسبه توزیع کیفی در موارد کنترل شده همکاری کند.

چنین پارامترهایی می تواند شامل تنوع PH اولیه، فعالیت آب، ترکیب گاز فشرده شده، تهیه مدل های از قبل پیش بینی شده زنجیره باشد و می تواند برای اثر بخشی به این پارامترها بر واکنش های شیمیایی و میکروب شناسی مسئول از دست رفتنی کیفیت باشد.

روش ها ی آینده

TTI به ناچار درخواست گسترده ای را برای نمایش و کنترل توزیع تواناییشان از میان صنایع غذایی پیدا می کند. پیشرفت تنوع، اعتماد و انعطاف پذیری TTI و بهترین کمیت توصیف زنجیره ی محصولات غذایی به ما اجازه نمی دهد که به طور موفقیت آمیزی درخواست ابزار زنجیره ی سرمایشی نظیر LSFO و سیستم هوشمند زنجیره را داشته باشیم.

تحقیقات پیشرفته در این نواحی از طرح کیفی جنبشی و میکروب شناسی پیش بینی شده به ما نشان می دهد که مفهوم TTI به طور با معنایی و سالمی برای شرکت کردن در تایید کیفی غذاهای بیشتری توسعه می یابد. کاربران همکار نرم افزار ها یک سیستم طراحی شده حمایت شده ای را برای پیش بینی کردن تاثیرات پارامترهای پردازش شده جمع خواهند کرد. چنین سیستم هایی می تواند داده های وارد شده را بر روی توزیع کیفیت محصول اولیه تهیه کنند که منجر به پردازش و پارامترهای مواد ردیفی می شود و این بدین معنی است برای محاسبات SLDS در موارد کنترل شده زنجیره ی سرمایشی بر روی سیستم مدیریتی تکنولوژی TTI محصولات احتیاج پیدا می کنیم.

کیفیت تکنولوژی TTI و روش علمی راجع به خطر سلامت کمی تشخیص در غذاها به ما اجازه می دهد که درباره مراحل مهم بعدی گفتگو کنیم. به عنوان مثال مطالعه و پیشرفت TTI براساس سیستم مدیریتی است که به ما سالم بودن و کیفیت در زنجیره سرمایش غذا را اطمینان می دهد. پیشرفت و درخواست چنین سیستم کدگذاری شده با علامت اختصاری کوتاه شده ی جدید SMAS است. پروژه ی تحقیقی چند منظوره توسط کمیته اروپایی به صورت "و مدل TTI براساس نماینده سلامت و سیستم اطمینان (SMAS)" سرمایه گذاری شده است برای محصولات گوشتی زنجیره¬ای است. اهداف مهم این پروژه عبارتند از:

۱- طراحی کردن تأثیر ساختار غذا، تعامل میکروب زدایی و شرایط ذخیره شده پویا بر روی میکروب های گوشت و باکتری های مضر.

۲- ادغام مدل های رشد یافته میکروب های درست شده با داده های غالب تمرکز، پاسخ دادن و شرایط زنجیر ی سرمایشی برای تشخیص خطر بدون عملی بودن SMAS .

۳- پیشرفت، طراحی و خوش بین شدن به دقت روش TTI برای نشان دادن سلامتی میکروب زدایی محصولات گوشتی

۴-  پیشرفت SMAS به کاربران همکار نرم افزار کامپیوتر

۵- ارزیابی عملی و اثربخشی SMAS در شرایط واقعی توزیع گوشت

۶- تشخیص پذیرش صنعتی TTI و مفهوم مدیریت زنجیر ه ی سرمایش

۷- ارزیابی تمایل مصرف کنندگان به استفاده از سیستم TTI و پیوستگی کیفیتی اطلاعات داده های این پروژه بر روی سایت قابل دسترس خواهد بود.

منبع : aftabir.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر