بسته بندی های نوین ، اندیکاتورهای دما زمان ( قسمت سوم)
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
0 نظر
1736 بازدید

بسته بندی های نوین ، اندیکاتورهای دما زمان ( قسمت سوم)

...............................................................................................................................................................

استفاده از TTI برای مانیتورکردن انبارمانی درطول توزیع

TTI ها می تواند استفاده شوند برای مشاهده تششع دما از محصولات غذایی در طول توزیع ، که قادر به نمایش محصول در بازار می باشد . قالب های تکی یا پالت های آنها اندازه ای از پیشگویی شرایط دمایی در نقاط کنترلی انتخاب شده را می دهد. اطلاعات حاصل از TTI می تواند برای شرایط پیوسته ، به طور کلی مشاهده سیستم های توزیع و نفوذ برای شناختن و تصحیح اتصلات ضعیف در یک سلسله ( زنجیره ) استفاده شود. به علاوه ، به عنوان یک محک ( برهان ) از مطلوبیت تحت شرایط قراردادی بوسیله تولید کننده و توزیع کننده براورده می کند . آن قادر به ضمانت صحیح از محصولات برای تحویل به خرده فروش می باشد بنابراین تمامی این ادعا های گفته شده اخیر را رد می کند. وجود TTI احتمالا کاربرد خودش را توسعه می دهد، خدمت کردن به عنوان یک مشوق و تذکر دهنده برای کارکنان توزیع در تمام مدت توزیع از اهمیت صحیحی در دمای نگهداری است .

TTI های مشابه قادر به استفاده به عنوان اندیکاتورهای نقاط پایانی انبار مانی است که قادربه خواندن توسط مصرف کننده که مربوط به محصولات به صورت مجزا است . آزمایش های استفاده از ابزارهای خواندنی نقاط هدف تحت شرایط معین مشخص می کند و نشان میدهد دماهای متغییری از نقاط پایانی را که قابل اعتماد است و صحت تشخیص آنها بوسیله پانلیستها است (Sherlock et al ,۱۹۹۱ ) . هر چند برای موفقیت در کاربرد این مدل ها احتیاج به استرکترهای زیادی است که بتواند واکنش TTI ها با رفتارغذا تطبیق داده شود. بدست آوردن نقطه پایانی ( هدف ) TTI باید همزمان باشد با نقطه پایانی انبارمانی در یک دمای مرجع ( مشخص ) و انرژی فعال سازی باید تفاوت داشته باشد با کمتر از kj/mol ۱۰ از هر غذا . در این روش TTI ها متصل می شوند به محصولات بسته بندی به صورت مجزا و می توانند به عنوان لیبلهای انبارمانی یا به صورت الحاقی برای برچسبهای تاریخی باشند. TTI ها اطمینان می دهد به مصرف کننده برای محصولات و نمایش میدهد میزان باماندگاری باقی مانده محصول را. نظر سنجی مصرف کنندگان نشان داده است که خیلی پذیرا ی ایده های مربوط به استفاده ازTTIها درمحصولات لبنی همرا با بارکد هستند(labuza,۱۹۹۲) .استفاده از TTI می تواند بناربراین موثر باشند در ابزارهای بازاری (تجاری ) . TTI های با اساس انتشار استفاده می شوند دراین مسیر بوسیله cub در تعدادی از سوپر مارکت های غذایی در آمریکا و TTI های با اساس پلیمر بوسیله Monoprix chain در فرانسه و در مغازه ها در اسپانیا استفاده می شوند .

یک تعداد ازمطالعات تجربی نشان داده است که همبستگی بین واکنش های خاص TTI و ویژگی های کیفی از محصوات خاص وجود دارد . غذاهای آزمایش شده دردماهای متفاوت واکنش های TTI ها را نشان می دهد . زمان و میزان انتخابی از پارامترهای کیفی در غذا قبل از آزمایش معنی این رادارا هست که واکنش های TTI با پارامترهای کیفیت رابطه دارد.

رابطه غذاها با TTI شامل

ـ شیر پاستریزه کامل

ـ بستنی

ـ همبرگر منجمد

ـ فیله ماهی سرد

ـ سالادهای منجمد آماده خردن

ـ سوسیس بلاگنا منجمد

ـ اب پرتقال سرد شده

ـ خامه پاستوریزه شده

ـ پنیر کاتج

ـ توت فرنگی منجمد

ـ کاهو و گوجه سرد شده

ـ ماهی سالمون سرد شده

بنابراین این مطالعات اطلاعات مفیدی داد اما شامل همه مدل از واکنش های TTI به عنوان ساختارهای دما و زمان نشد . بنابراین کاربرد آنها فقط برای غذاهای خاصی می باشد. مقاس کردن با دیگر غذاها در شرایط دمایی متفاوت یا برای شرایط متغییر درست نیست .

یک مدل جنبشی اجازه میدهد به یوزر پتانسیل تا گسترش بدهد کاربرد برنامه های خاصی از یک محصول وانتخاب کند مناسب ترین TTI بدون احتیاج برای آزمایش های وسیع از محصول و اندیکاتور. این رویکرد تاکید دارد بر اهمیت اطمینان به مدل های انبارمای از غذا های مشاهده شده. مدل انبار مانی باید بدست آورد یک انتخاب مناسب جهت اندازه گیری شاخص های موثر در کیفیت مبنی بر کارامدی طراحی از جنبه تجربی در شرایط ایزوترمال که دامنه سود را بپوشاند ( در نظر گیرد ) . کاربردی ( عملی ) بودن این مدل ها باید کمک کند به بررسی ها اقتصادی در شرایط غیر ایزو ترمال که بیانگر شرایط واقعی در زمان توزیع محصول است . مدل های جنبشی مشابه باید گسترش داده شود و همچنین برای واکنش های مناسب TTI بررسی شود. بنابراین یک TTI باید داشته باشد میزان واکنش با یک شرایط دمایی مانند انرژی فعال سازی E در دامنه E از میزان نابودی کیفیت غذا . مجموع واکنش های زمانی باید TTI باید حداقل بیشترین مقدار زمانی انبارمانی غذا در انتخاب دمای مرجع باشد. واکنش های جنبشی TTI باید تامین و گارانتی شود بوسیله تولید کنندگان TTI به عنوان مشخصه هر مدل TTI که انها تولید می کنند.

فرض های بالا کاربرد دارند درمطالعات TTI ها برای مشاهده کردن غذا های منجمد دریایی بدون FAIR CT۹۶ ۱۰۶۰ پروژه های تحقیقاتی شناخته شده توسط کمسیون توسعه اروپا Development مدل ها و کاربردهای نماشگرهای دما زمان برای مشاهده کیفیت ماهی های خنک شده .درماهی های سرد شده میزان بسیار کم فساد ملاحظه شده است . در قسمتی از این برنامه انبارمانی ماهی های متفاوت و ماهی های که به میزان کمی فراوری شده بودند مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفتند.آنالیزهای انبارمانی نشان داد یک ارتباطی بین زمان و میزان تغییرات شیمیایی و بیوشیمیایی ، فعالیت های میکروبی و میزان کیفیت . اگرچه هرگونه از محصولات ماهی بسته به ویژگی های ذاتی و فاکتورهای خارجی هر کدام دارای الگو های فساد خاص خودشان هستند ، بررسی ( جستجو ) از میزان توانایی هر کدام از این فاکتورها تهیه می کند مقدمات اساسی برای فهمیدن پدیده فساد و برای پیشگویی مدل های انبارمانی قابل اعتماد . مدل های حساس به کیفیت و رشد میکروفلور فساد گسترش و بررسی شده است در شرایط دمایی دینامیک برای یک نوع از ماهی ها. در این مطلب میکروفلور طبیعی از ماهی های مدیترانه ای متفاوت به صورت تجاری هستند مانند بکو ، سی برم ،سی باس ومولت قرمزمطالعه شدند و رشد گونه های خاص باکتری های سدوموناس و شوانیلا پتروفسینز مدل و کنترل شده اند برای انبار مانی ارگانولیپتیک بررسی شده . ساختار های آریهنوس و روت سکور استفاده شدند در مدل های وابسته به دما در ماکسیمم میزان رشد . برای مثال اطلاعات تجربی برای رشد از مقیاس های متفاوت از میکروفلور طبیعی ماهی بکو نشان داده است که در همه دماها رشد سدوموناس و شوانیلا پتروفسینز از میزان متوسط در ماهی های پخته شده در حال کاهش است. پایان انبار مانی فرض شده است با یک میانگین سطح ۱۰ برای این دو باکتری از دمای صفر تا ۱۵ درجه سانتی راد . در صفر تعیین شده است میزان ۱۷۴ ساعت . دمای ارینوس وابسته است به سرعت تخریب (از هم پاشیدگی) و سدوموناس و شوانیلا پتروفسینز سرعت رشد نماییان که اندازه گیری شده است در دوره های انرژی فعال ( E ) به ترتیب به صورت ۸۶.۶و ۸۱.۶ و ۸۲.۷ kj/mol می باشد .

مبنی براین اطلاعات جنبشی اثر بخش متفاوت در فعالیت انرژی ها از واکنش TTI و سرعت فساد ماهی های مشاهده شده قادربه پیشگویی و تخمین مدت انبارمانی با استفاده از TTI است . اثرا تفعلی دما ( مبنی بر رشد جنبشی) از نمایش دمای متغییر مقایسه شده است با یک براوردی از واکنش های TTI . مجموع انبار مانی در صفر درجه سانتی گراد هست ۱۷۴ ساعت مبنی بر رشد سدوموناس با N=۱۰۰۰ , N=۱۰ . این همزمان با انبار مانی است . تنظیم این محدود ها اجازه می دهد تخمین زده شود از باقی انبار مانی در صفر درجه بعد از نگهداری داری در شرایط بد در اولین ۲۴ ساعت . جدول ۶.۲ نشان می دهد T برای ماهی بعد از نمایش برای ۲۴ ساعت در نمودار تغییر دما. ( شکل ۶.۴ ) .

در آن دیده می شود که در نمودار اولی دما TD ، TTI آنزیمی مدل C دارای یک انرژی فعال سازی بیشتر از ۴۰ KJ/MOL متفاوت در ماهی های فاسد و می دهد یک T خطا بیشتر از ۱ در جه سانتی گراد . این نتیجه در پیشگویی میزان باقی ماندن انبار مانی در ۷۴ ساعت مقایسه می شود با ۹۰ ساعت از انبار مانی حقیقی باقیمانده . T و محاسبه ( پیشگویی ) انبار مانی باقیمانده از TTI آنزیمی مدل M و TTI های با اساس پلیمر مدل A۶ خیلی نزدیک به واقعیت هستند . باید توجه شود که هرچند تخمین های اشتباه از TTIبا انرژی فعال متفاوت هستند در عمل خیلی بهتر از ۱۵۰ ساعتی است که فرض می شود برای انبارمانی اگراشاره نداشته باشد با ذخیره ناصیح که در دسترس است . برای نمودار دمای دوم TD ، پیشگویی همه TTI خوب هست . TD و TD قابلیت های کیفیتی متفوت در واکنشهای اولیه نمودار با با تغغیرات سراشیبی زایادی نسبت به دومی است . مسئله این است که نمودار دمادر یک شرایط واقعی ناشناخته هست . بنابراین مقتضی است انتخاب TTI که علاوه بر دیگر احتیاجات داشته باشد انرژی های فعال سازی مربوط به کاهش سرعت کیفیت ماده غذایی . متناوبا واکنش ۲ یا ۳ تا از این TTI با E متفاوت می تواند تامین کند یک تخمین صحیحی ازT که میدهد تاخمین صحیحی از کیفیت غذا حتی زمانی که E متفاوت در واقع از E موجود در غذا .

The example show the potential and demonstrates the methodology of monitoring the chill chain based on a continuous scale TTI response , translatable to an effective temperature history.

این روش می تواند عملی شود در محصول سرد دیگری از ماهی ها اگر مناسب باشد کیفیت مدل های در دسترس . مدت طولانی انبار مانی غذاهای سرد می تواند مفید باشد در تواناای مانیتور کردن تاریخچه دمایی بوسیله معرفی TTI هایی با اساس کنترل توزیع و سیستم چرخشی انبار کردن . سیستم هایی از این قبیل در بخش بعدی توصیف و ارزیابی خواهند شد.

غذاهای منجمد می توانند همیشه مانیتور شوند مبنی بر روش مشابهی . TTI های آنزیمی و انتشاری آزمایش و مدل شده اند در در دماهایی از رنج ۱ تا ۳۰ درجه سانتی گراد . TTI هایی با اساس انتشار می توانند واکنش دهند در دماهای بالا که انتشار شروع می شود . این دما می تواند همیشه تنظیم شود ، مبنی بر نوعی از مواد پلیمری استفاده شده و تغییر وضعیت شیشه شان.

Certain caveats should , however, be taken into account when TTis are applied to frozen foods.

این مربوطه به کاربرد مدل های آریهینوس تحت شرایط ایزترمال تا پیشگویی شود اثرات دینامیکی ، تغییر دمای نگهداری. واکنش آزمایش های TTI نشان می دهد رفتار آریهینوس را زیر نقطه انجماد . از این گذشته ، غذاها می توانند به جدی منحرف کند رفتارهای مشابهه آن را . انحراف از مدل دمایی آریهینوس می تواند ناشی از اثرات غلظت انجماد باشد ،تبور مجدد بستگی دارد به کاهش کیفیت و پدیده پدیده گذر شیشه ای شدن .برای محصولاتی مانند سبزیجات منجمد تحت شرایط قبلی از آب شدن خود داری می شود. که می تواند بازرسی شود به کمک یک CTI or CTTI  رفتار آریهینوس در میزان ۱ تا ۳۰ در جه سانتی گراد مدل و بررسی شده برای شرایط متغییر . مانیتورینگ TTI می تواند موثر باشد برای کاربرد در این مورد ها . در مورد هایی مثل بستنی یا سالادهای منجمد پدیده تبلور مجدد بسیار موثر است که اگر اندازه گیری نشود کیفیت محصول ، تراکم موثر است در دما ( بدست آمده توسط یک واکنش از TTI ) ممکن است پیشگویی میزان کاهش کیفیت کافی نباشد .

استفاده از TTI ها برای توزیع سود مندانه و گردش ذخیره ها

اطلاعات تهیه شده بوسیله TTI، ترجمه می کند ثبات ماندگاری در نقطه از سرما، که می توان برای کنترل توزیع سودمندانه به کار برده شود و به سیستم گردشی ذخیره پاسخ دهد. چنین موجودی حساب و گردش ذخیره ی پولی در طبقه ی خرده فروشی اولین بار توسط لابوزا و تاکیز پیشنهاد شد( در سال ۱۹۹۰). این روش دقیقا انقضا روی بر چسب تشکیل شده اند و فروش اولیه نمایش داده می شوند. این روش در جایگزین کردن حالت ثابت برای همه محصولات فروخته شده با سطح کیفی برابر اشاره می کند. این فرض بدین معنی است که همه ی محصولات به سوی یکنواخت شدن پیش می روند. کیفیت اساسا به عنوان عملکرد زمانی مشاهده شده است. استفاده از نشانگر ها می تواند به جایگزین کردن یک سیستم که به فرضیه غیر واقعی وابسته نیست کمک کند. این روش LSFO ( آخرین چرخه از مرحله ی اول خروجی اولین ورودی محصول اولین خروجی) نامیده می شود. سیستم LSFO تعداد تولیدات برگشتی را کاهش می دهد. و به طور گسترده ای نارضایتی خریداران وقتیکه بخشی از محصولات با کیفیت غیر قابل قبول در زمان تحلیل رفته هستند می تواند کاهش دهد.

پیشرفت سیستم LSFO بر اساس مدل تولیدی غذای کنترل شده چرخه طبیعی به استثنا ارزش اصلی شاخص AO و شاخص AS در محدوده ی پذیرش شده (انتهای چرخه) و نمایش حرارت در زنجیره ی سرمایشی TTI تایید شده است. موارد فوق برای هسته ی نرم افزار کامل شده است که به محاسبه واقعی ثابت شده چرخه محصول شخصی ( به عنوان مثال در قالب های کوچک ۱۰ ۵ کیلوگرمی یا حتی واحد های تولیدی جدا) در موارد کنترل شده استراتژی زنجیره ی سرمایشی منظور می شود. مبنی بر توزیع چرخه ی باقیمانده، این تصمیمات می تواند برای معاملات خوش بینانه، شکل گیری مجزا و گردش ذخیره ای برای به دست آوردن توزیع طولی کیفیت موارد مصرف ارائه شود نمودار ۶.۵ مرحله ی تصمیم گیری را به طور واضحی بیان می کند. به عنوان مثال در مکان مخصوصی مثلا در سوپر مارکت نیمی از کالا فورا به صورت مجزا و نیمی در روز بعد فرستاده می شود. تقسیم شدن می تواند تصادفی باشد و بر اساس روش قرار دادی FIFO یا اینکه می تواند بر اساس تولید خصوصی واقعی و LSFO باشد. برای همه واحد های پاسخگو به TTI تعبیر کلی گرمایی در برابر محصول است به طور خودکاری به عنوان نماد برای دیدگاه مناسب خواننده قرار می گیرد یا به صورت دستی بر روی بینایی خوانندگان متمرکز می شود. مستقیما این اطلاعات قابل حمل با برنامه ی LSFO اجرا می شود که این نیز با حالت های کیفی AO ارائه می شود. و بر روی حواس به کار رفته TTI متمرکز است. که تاریخچه زمان گرمایشی هر محصول را به ارزش گرمایی موثر TEFF و طرح چرخه طبیعی محصول به پایان برساند. تخمین زدن At برای واحد های محصول n، توزیع کیفی واقعی برای محصولات در مرحله ی تصمیم گیری به انجام رسیده است. مبنی بر کیفیت هر واحد محصول متناسب با توزیع، تصمیم گیری به انجام رسیده است. مبنی بر کیفیت هر واحد محصول متناسب با توزیع، تصمیم گیری راجع به عمل بعدی ساخته شده اند.

این طراحی در نمودار ۵. ۶ نشان داده می شود، محصولات B با کمترین چرخه ثابت و A+ با بیشترین چرخه ابتدا در قفسه های جداگانه ی سوپر مارکت نمایش داده شده است.

بنابراین به زودی مصرف می شوند در حالی که محصولات با ماندگاری طولانی چرخه(کمتر از At ) بعدا نمایش داده می شوند. مرحله اتخاذ تصمیم می تواند شامل بیشترین عکس العمل ها راجع به مثال روش های معامله، وسایل یا اهداف شکل گیری، طرح و زمان گردش ذخیره ای شود. نکات زنجیره ی سرمایشی که عکس العمل آن راجع به معامله، حمل ونقل داده می شود در توزیع و ذخیره ی محصولات می تواند طراحی شود و به عنوان نکات تصمیم گیری در اجرای سیستم LSFO به کاررود.

بر اساس ارزیابی نتایج در خواست سیستم LSFO و کمیت اثبات شده اثراتشان در تقلید از روش مونت کارلو می تواند به داده ها و اطلاعات تهیه شده توسط نقشه برداران بر شرایط توزیع زنجیره ای پاسخگو باشد. که این منجر به پیدایش " Scenarios" فرضی می شود. ارزش پارامتر های کنترل شده و درجه حرارت به عنوان احتمالات توزیع انجام شده اند. که آن را به صورت یک امر غیر مسلم نشان می دهیم یا به طور معمول با تنوع در پارامترها روبرو می شویم. این مرحله که بیشتر اوقات تکرار شده است بستگی به انتخاب تصادفی ارزش هر توزیع احتمالی برای پارامترهای داخلی است. طبق محاسبات راه حل های ریاضی به وسیله طراحی زنجیره تعیین می شود. در هر بار تکرار ارزش توزیع تعیین شده ترسیم شده است. محاسبات نمایش داده شده است و نتایج ذخیره شده است. اتفاقا این آنالیز یک توزیع مکرر را برای خروجی پر سود ( حالت های کیفی و ماندگاری انبار مانی ) تهیه می کند. که به محاسبه توزیع احتمالی شرایط گرما به جای استفاده از موارد جداگانه تفسیر می کند.

نتایج برای درخواست تقلید شده LSFO در موارد تولیدات زنجیره ی چرخشی بسیار طولانی در نمودار ۶. ۶ نشان داده شده است. این محصولات در چرخه طی سه ماه در دمای ۴ درجه ی سانتی گراد دارند و میزان کیفیتی پایینشان بستگی به درجه حرارت پایین و بالا دارد. سالاد روسی، یک محصول زنجیره ای است که در مصر با زنجیره ی سه ماهه مصرف می شود که به عنوان مطالعه موردی بهره برداری می شود برای این استواری میکروب شناسی در غذاهای پیچیده طرح چرخه بر اساس فساد اجزاء فیزیکی و پیشرفت فساد غذایی است. استفاده از تجزیه و یبال هازارد تعیین چرخه و ارزیابی حسی داده ها آسان شده است. انرژی فعال شده ی از دست رفته چرخه در حدود ۵/۳۱ کیلوژول بر مول تخمین زده شده بود. برای سنجش واقعی شرایط دمایی ذخیره شده در مراحل مختلف داده های درجه حرارت زنجیره ای قبلا در سطوح تجاری جمع آوری شده است و در بازدید یخچال های خانگی استفاده شده بود. توزیع شرایط درجه حرارت در نمودار ۷. ۶ نشان داده شده است.

آشکار شدن اثرات روش LSFO به عنوان رقیب با FIFO در یک دوره ۶۰ روزه از تولید تا مصرف استفاده شده بود و سه مرحله را شامل می شود.

ـ مرحله ۱: ۳۰ روزه در مراکز توزیع عمومی

ـ مرحله ۲: ۱۵ روز در سوپر مارکت ها

ـ مرحله ۳: ۱۵ روز در یخچال های خانگی

بر اساس روش مشابه مونت کارلو نمایش درجه حرارت ۲۰۰۰ که این برنامه کدگذاری شده را در برنامه کد گذاری شده فورترن ۷۷ به کار برده ایم. استفاده از این درجه حرارت به طور تصادفی از توزیع آن در نمودار ۷. ۶ به دست آمده بود. نتایج این تشابه در نمودار ۶. ۶ نشان داده شده است که به طور احتمالی برای این محصول در سطح کیفی خاصی به مصرف می رسد که این بیانگر ثبات ماندگاری است(SLR ) .

توزیع کیفی محصولات سالاد روسی در توزیع ۶۰ روزه جداگانه و در دسته بندی خانگی برای هر مورد درصدی از محصولات که دارای یک زنجیره ی ثابت هستند در دامنه روزه از ارزش عرضی هستند می تواند بر روی نمودار افقی خوانده شوند. این خط با دایره ی بسته مطابقت با FIFO و خط با دایره باز با سیستم LSFO دارند و مبنی بر نمایش درجه حرارت واقعی یا TTI با است. خطوط خالدار باز خطوط LSFO و بر اساس TTI است، نوع B نیز دارای خط LSFO واقعی است.

سمت چپ: توزیع درجه حرارت در زنجیره ی تجاری ( در ۱۵۰ سوپر مارکت در حومه ی پایتخت آتن اندازه گیری می شود) سمت راست: توزیع دما در یخچال های خانگی( بر روی ۴۰ صاحب خانه اندازه گیری می شود)

روش FIFO بخش مهمی از محصولات (حدود ۸%) فروخته شده با پایین ترین کیفیت را برای کسی که این زنجیر را تمام می کند نشان می دهد( که به عنوان یک زنجیره ی منفی ثابت بیان می شود) استفاده از روش LSFO محصولات در دومین حالت در قفسه های جداگانه برای هر پنج روز فروش افزایش یافته اند و این مبنی بر روش FIFO نیست اما در پاسخ به اتصال روش TTI نشان می دهد که محصولات باید ابتدا افزوده شوند این سیستم منجر به یک دامنه باریکتر از نظر کیفی در زمان مصرف می شود و می تواند به طور تجربی این دنباله را حذف کند. این اجزاء محصولات مصرفی از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند. بنابراین موقعیتی که محصولات با کیفیت یکنواختی مصرف شده اند با محصولات با کیفیت پایین نمی تواند به دست آیند. چنین ابزارهایی برای اتنخاب مقایسه ای در آخرین تولیدات زنجیره ای در موارد کنترل شده در هر دو روش TTI به طور موثر می توانند استفاده شوند.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر