بررسی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی؛ مطالعه موردی: کاربران اپراتور همراه اول در شهر تهران
سه شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۴
0 نظر
1598 بازدید

بررسی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی؛ مطالعه موردی: کاربران اپراتور همراه اول در شهر تهران

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

نویسنده:
سعیده رضایی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
saide.rezaei@gmail.com

 

TMBA چکیده:

 

در این تحقیق به بررسی اثرگذاری عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی پرداخته شد. با توجه به اهمیت موضوع دو گروه از متغیرها انتخاب شدند. گروه اول مربوط به پذیرش تکنولوژی و گروه دیگر مربوط به ارزش پیامک های تبلیغاتی. بدین منظور پرسشنامه محقق ساخت با کمک اساتید طراحی گردید و بین 390 نفر از کاربران اپراتور همراه اول شهر تهران توزیع گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده به ترتیب 0.4 و 0.28 بر پذیرش تکنولوژی اثر می گذارند و پذیرش تکنولوژی 0.35 بر پذیرش تبلیغات پیامکی تاثیر می گذارد. همچنین جذابیت، تکرار و اعتبار پیامک به ترتیب 0.37، 0.23 و 0.21 روی ارزش پیامک تبلیغاتی اثر می گذارد و این متغیر 0.21 بر پذیرش تبلیغات پیامکی اثر می گذارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی ارائه گردید.

 

لغات کلیدی: تبلیغات پیامکی، پذیرش تبلیغات پیامکی، پذیرش تکنولوژی، ارزش پیامک تبلیغاتی

 

مقدمه

 

یکی از محبوب ترین و شخصی ترین وسایل ارتباطی انسان امروز تلفن همراه است به طوری که در بسیاری از کشورها تعداد مشترکان تلفن های همراه از تعداد مشترکان خطوط ثابت بیشتر است. در ایران نیز شاهد رشد استفاده از تلفن همراه هستیم. در واقع تلفن همراه، کانال جدید جالبی برای فعالیت های بازاریابی فرد به فرد فراهم آورده است که می‌تواند برقراری ارتباطات موثرتر با بازارهای هدف را با ایجاد رابطه دوطرفه میان بازاریاب و مشتریان فراهم کند. تاکنون تحقیقاتی در کشورهای مختلف راجع به نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. برخی از مطرح ترین این عوامل عبارتند از

 

ادامه مقاله   

 

منبع: http://marketingarticles.ir/

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر