حدود و وظایف بازرس اتحادیه های صنفی
سه شنبه ۲۳ دى ۱۳۹۳
0 نظر
95 بازدید

حدود و وظایف بازرس اتحادیه های صنفی

بی شک با تغییرات جدید قانون نظام صنفی موضوع ماده 23 . یکی از قدرتمندترین اعضای هر اتحادیه که می تواند با اجرای دقیق وظایف خود نقش بسیار موثری در پیشرفت و جلوگیری از انحراف هر اتحادیه صنفی داشته باشد ، بازرس اتحادیه است.

آئین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس

(موضوع ماده 23 قانون نظام صنفی کشور )

شرح وظایف بازرس

ماده۱- بررسی، بازرسی و تهیه گزارش ازعملکرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله:

الف- نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه.

ب- نحوه اجرای ماده(۲۷) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.

ج- نحوه اجرای ماده(۲۸) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب.

د- امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد.

هـ- تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره‏های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه‏های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

و- بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه.

ز- بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.

الزامات  بازرس

ماده ۲- الزامات بازرس درهنگام ایفای وظایف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه را ندارد.

ب- بازرس نمی‏تواند در معاملاتی که با اتحادیه با به حساب اتحادیه انجام می‏گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ج- بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هیات مدیره در حیطه وظایف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هیات مدیره اعلام نماید و چنانچه هیات مدیره ترتیب اثر ندهد به ترتیب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کمیسیون نظارت گزارش نماید.

د- بازرس مجاز به شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای می باشد.

هـ- بازرس مکلف است هر سه‏ماه یک‏بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیات مدیره (موضوع ماده۱ این آئین نامه) را به اتاق اصناف ارائه نماید.

 

تکالیف اتحادیه

ماده ۳- هیات مدیره اتحادیه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در حدود وظایف اتحادیه در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۴- هیات مدیره اتحادیه، حق دخالت در امور مربوط به وظایف و اختیارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحادیه می تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نماید تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ماده ۵- هیات مدیره اتحادیه مکلف است، درصورت نیاز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصی ، با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تامین کارشناس اقدام نماید.

 

جواد بختیاری 1393/10/23 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر