ترام در ليتوگرافی و چاپ
دوشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۳
0 نظر
553 بازدید

ترام در ليتوگرافی و چاپ :

.................................. 

 در ابتدا تعريف کلی در مورد ترام می کنيم. ترام عبارتست از سطح شفاف شبکه بندی شده ای که بين فيلم و ارژينال قرار می گيرد و پس از عکاسی تصوير را به نقاط بسيار ريزی تقسيم می کند و همچنين نقاط ريزی که روی فيلم يا فرم چاپ يا سطح چاپ شده قرار می گيرد نيز ترام می گويند.

ابداع ترام : به سال 1882 برمی گردد. که Meisen bach آلمانی در شهر مونيخ برای نخستين بار توانست تن پيوسته يک تصوير را به صورت ترام در آورد. ترام يکی از اساسی ترين و درعين حال پيچيده ترين مقولات چاپی است اغلب ليتوگرافان با يک يا دو نوع ترام کار کرده اند و از انواع ديگر آن بی خبرند. شکل ترام بايد متناسب با روش های چاپی و نوعی ارژينال انتخاب شود همچنين ريزی يا درشتی ترام متناسب با روشهای چاپی نوعی کاغذ شرايط چاپ بايد تغيير کند.

ترام برای چاپ فلسکو يا افست يا هيلوگراور و يا سيلک اسکرين و همچنين ترام برای چاپ روزنامه يا کتاب مقدس. اگر يک عکس را روی شيشه فتوکپی بگذاريد و کپی آنرا بگيريد چه خواهيد ديد. تصوير همان عکس را به صورت سياه و سفيد ولی در جاهايی کاملا به صورت يکدست تيره و در جاهايی هم سفيد.در انواع روش های چاپی با دو وضعيت روبه رو هستيم يا رنگ تخت و يکدست يعنی تمپلات (Solid) و يا چاپ ترامه با نقاط مرکبی که بين آنها فضاهای خالی وجود دارد. ترام در مراحل مختلف کار دارای جلوه های متفاوتی می باشد: ترام شيشه ای / ترام دستی / ترام ريز و درشت. اصل ترام ، ترام شيشه ای است توليد آن يکی از دقيق ترين کارها ی تکنولوژی پتيک است اساس کار شيشه ترام بين عدسی دوربين و فيلم قرار می گيرد و تصوير منتقل شده از عدسی را به صورت نقطه نقطه از خود عبور می دهد.

ترام دستی به روش عکاسی روی ترام شيشه ای يا توسط اسکنر ساخته می شود. ترام دستی دارای چهار جزء می باشد: 1- پايه پوليستر که در برابر خراش و پيچ و تاب مقاوم است. 2- قشر حساس محلول نقره به رنگ خاکستری يا رنگ ماژينتا. 3- رويه محافظ که تداخل نمونه های ترام حالتی که براساس تماس دو سطح خيلی صاف پديد می آيد. 4- قشر مقاوم در برابر موج داشتن و جمع شدن حالتی که بر اثر رطوبت و دمای محيط ايجاد می شود. ريزی و درشتی ترام را با خط بر سانتی متر يا خط بر اينچ بيان می کند يعنی در يک سانتيمتر چند نقطه ترام جای می گيرد. 20-25-24 خط بر سانتيمتر به عنوان ترام درشت و ترام های 40-48-60 ترام ريز خوانده می شود. عواملی چند در انتخاب ترام مؤثرند برای کاغذهای ناهموار و بدون پوشش (ترام درشت) و برای کاغذهای با سطح صاف (ترام ريز) مناسب است.

منبع :   http://www.iust.ac.ir

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر